Specialtjänster

Vid sidan av det ordinarie trädgårdsarbetet kan Svensk Markservice erbjuda en rad specialtjänster som bidrar till att höja attraktionsvärdet på din fastighet. Allt från enklare arbeten till mer avancerade tjänster som kräver specialkompetens och certifieringar.

Du har mycket att vinna på vackrare, säkrare och mer funktionella utemiljöer.

De skapar ökad attraktionskraft och höjer livskvaliteten för de boende, vilket ger ett högre värde på fastigheten. Vi på Svensk Markservice hjälper dig att utveckla dina idéer och visioner.

Då vi arbetar med både anläggning och skötsel kan vi använda all vår erfarenhet för att redan från början säkerställa att du får en funktionell och kostnadseffektiv utemiljö. Vi tänker till i förväg och ser till att växterna får optimala förhållanden för etablering och tillväxt, vilket gör att du snabbt får en färdig anläggning och minskade skötselkostnader. Vi är självklart gärna med från början för att hjälpa dig att utveckla dina idéer och visioner.

Vi hjälper dig med bland annat:

Certifieringar av lekplatser

Fasadarbeten

Trädvård / Arboristtjänster

Trädfällning

Skogsröjning och gallring

Skogsröjning och gallring

Snickeriarbeten

Byggnationer och reparationer

Uppsättning av skyltar

Klottersanering

Kontaktpersoner inom området

Produktionschef

Jeanette Hammarberg

090-176548

Produktionschef

Christer Bergman

060-515762

Produktionschef

Henrik Johansson

0611-82655

Servicetjänster

Svensk Markservice utför alla typer av servicearbeten för den funktionella och attraktiva utemiljön.

Vi bygger allt från sophus, altaner, garage och bryggor till hundrastgårdar eller pergolor. Vi hjälper till med tillgänglighetsanpassningar, rivningsarbeten och klottersanering.

Säkra lekplatser

Att äga en lekplats innebär att man har ett juridiskt ansvar både gentemot allmänheten samt mot de som går på skolan eller förskolan där lekplatsen finns. Det är markägaren som är ansvarig för lekplatsen som ska se till att hålla sin lekplats i gott skick samt blir juridiskt ansvarig om någon kommer till skada på området. Regelbundna besiktningar måste göras och för att få en överblick över när det är dags för besiktning av lekplatsen behöver ni en drift- och underhållsplan.

För att kunna genomföra de besiktningar som du enligt Europa-standard är skyldig att utföra på din lekplats krävs det att du är certifierad besiktningsman. Om besiktning och rutinmässig visuell kontroll inte skett enligt Europa-standard kan påföljderna bli skadeståndsansvar och straffansvar. Svensk Markservice certifierade lekplatsbesiktningsmän hjälper dig som fastighetsägare att se till att lekplatser och fasta anordningar underhålls så att risken för olycksfall begränsas. Vi lämnar fasta priser på besiktningen och efter utfört arbete får ni en rapport med förslag på åtgärder.

Förutom att Svensk Markservice har besiktningsmän med kompetens att granska lekplatser kan vi samtidigt ta ett helhetsansvar för din utemiljö. För den enskilde fastighetsägaren kan det vara en enkelhet och en trygghet att anlita en helhetsleverantör som både kan ta hand om skötsel av grönområden och är certifierad att utöva tillsyn av lekplatser.

Trädvård

Utöver våra andra tjänster erbjuder vi också trädvård med ett långsiktigt tänkande som ger dig som kund en helhetsblick över ditt trädbestånd.

Vi har egna certifierade arborister och egna maskiner som klarar de flesta arbeten. Vi har självklart ISO-certifierade system för såväl miljö och kvalitet som arbetsmiljö. Vi utför alla former av beskärning så som trädbeskärning och underhålls- och föryngringsbeskärning av buskar. Vi åtar oss även trädfällning, stubbfräsning samt röjnings- och gallringsarbeten.

Vi arbetar mot avrop, ramavtal, fleråriga trädvårds- eller garanti-avtal med budgetpris, fast pris eller löpande räkning.

Trädinventering och trädvårdsplan
En trädvårdsplan med Svensk Markservice beskriver i detalj varje enskilt träds kondition samt eventuella åtgärder som kan vara aktuella. Planerade åtgärder ska bidra till en säkrare milJö att vistas i samt friska och sunda träd. Trädvårdsplanen gör att rätt åtgärd blir utförd vid rätt tillfälle Det vill säga att rätt ingrepp utförs innan akuta åtgärder behövs Trädens livslängd ökar och med detta skapas ett högre värde på utemiljön samt en långsiktig plan för ekonomin.

Skötselavtal
Efter att ha utfört en trädinventering och tagit fram en trädvårdsplan kan Svensk Markservice självklart ta hand om träden enligt planen också. Det innebär att beställaren inte behöver bekymra sig för skötseln av träd beståndet och slipper oförutsedda utgifter samt riskminimering för oförutsedda skador. Önskade åtgärder planeras sedan ihop med kunden.

Referensprojekt

Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.