Hantering av Personuppgifter

Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas, eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är ansvarig?
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Svensk Markservice Svealand AB, organisationsnummer 559270-3499

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: dataskyddsombud@svenskmarkservice.se